rigter! live

Rigter! Live 2014 Countdown

Stichting

De stichting is als volgt samengesteld:

Bestuur  
Monique Rietveldt Voorzitter
Daan van Rijsbergen Vice-Voorzitter/Programmering
Joost Rietveldt Secretaris / Penningmeester
Hans Belt Sponsoring
Linda Witte Coördinator vrijwilligers
   
Overige medewerkers  
I-Company Webmaster
Ruby Bouwmeester Sponsoring
Herman Opmeer PR - 06 - 463 77 464
   
Adviseurs  
Maarten Rietveldt Juridisch adviseur
KROMHOUT Accountants
en Belastingadviseurs
www.kromhoutlisse.nl

stichtingrigter!
Huizingalaan35
2105SH Heemstede
Postbus 5158
2000GD Haarlem
e: stichtingrigter@ziggo.nl
w: www.stichtingrigter.nl
IBAN: NL29.RABO.0111.4314.84
KvK: 34.22.80.44.
Fiscaal nummer: 814477872


Dit jaar 2013 is voor de 9e maal het rigter!live concert gehouden waarbij de totale kaartopbrengst €37.500,-- naar de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) is gegaan.
De opbrengsten van de afgelopen jaren waren:
2005 €35.000 Afdracht aan KWF
2006 €45.000 Afdracht aan KWF
2007 €45.000 Afdracht aan KWF
2008 €47.500 Afdracht aan KiKa
2009 €47.500 Afdracht aan KiKa
2010 €47.500 Afdracht aan KiKa
2011 €42.500 Afdracht aan KiKa
2012 €37.500 Afdracht aan KiKa

Financiële verantwoording:
De accountant heeft een rapport van feitelijke bevindingen inzake de certificering jaarstukken 2012 opgesteld in overeenstemming met overeenstemming met Standaard 4400,Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie.
Zie Bijlagen:
Overzicht opbrengsten en kosten Rigter!live2012
Staat van bezittingen en schulden van stichtingrigter


Doelstelling en beleid

Uit de oprichtingsakte van de Stichting:
“De stichting heeft ten doel het verwerven van fondsen voor de kankerbestrijding en het onderzoek in het kader daarvan. Betreffende fondsen kunnen worden bestemd voor een bepaald project en/of voor instellingen welke zich bezig houden met kankerbestrijding of onderzoek hiernaar, onder meer door erfelijkheidsonderzoek*, nieuwe behandelmethoden en dergelijke, en al hetgeen daarmede in de meest ruime zin van het woord verband houdt. Zij tracht haar doel te bereiken door onderneer het organiseren van een periodiek evenement. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
Subsidies, donaties en opbrengsten uit activiteiten zoals eerder omschreven en hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt”.

Bezoek ons ook op: